Algemene Voorwaarden Safe Haven Training

In deze algemene voorwaarden betekent de term “bedrijf”; Safe Haven Training, zijn instructeurs of enige sub-contractant. De term “klant” betekent enige persoon in wiens naam de cursus is geboekt.

 1. Alleen de Directie van het Bedrijf kan enige inhoud van deze algemene zakelijke voorwaarden wijzigen. Alle aangebrachte wijzigingen zijn enkel geldig als ze schriftelijk worden verstrekt. De instructeurs zijn niet bevoegd om akkoord te gaan met het wijzigen van enige inhoud van deze algemene voorwaarden.
 2. De gegevens die u op dit formulier invoert worden door het bedrijf opgeslagen met het oog op het aanbieden van trainingsservices aan u. Het stelt ons in staat om uw certificaat indien nodig te verifiëren of te vervangen en u attent te maken op andere cursussen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Afhankelijk van de cursus die u heeft gevolgd kan bij een succesvolle afronding uw naam, contactgegevens, geboortedatum, certificaatnummer en uitgiftedatum van de RYA worden gedeeld via de beveiligde website rya.org.uk. De gegevens worden opgeslagen in de centrale database van de RYA. Met deze informatie kan de RYA uw kwalificatie registreren, de bestanden die ze van u heeft updaten en indien nodig uw certificaat verifiëren of vervangen. Raadpleeg het privacybeleid van de RYA op www.rya.org.uk/go/privacy voor meer informatie omtrent de verwerking van uw gegevens door de RYA. Raadpleeg ook het privacybeleid van het bedrijf op onze website www.SafeHavenTraining.nl
 3. Als het bedrijf door omstandigheden die buiten zijn macht liggen niet kan voldoen aan een boeking kan/kunnen de klant(en) ter discretie van het bedrijf, een andere boeking aangeboden krijgen of een boeking bij een ander bedrijf. Als het bedrijf de klant(en) geen alternatieve aanbieding kan doen, of de klant(en) niet in staat is/ zijn ’een dergelijke boeking te accepteren, dan zal het bedrijf de gestorte aanbetalingen of cursuskosten terugbetalen. De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot genoemde terugbetaling.
 4. Het bedrijf beslist hoe en wanneer een cursus plaatsvindt en of de cursus al dan niet op het water zal worden gehouden. Het besluit van het bedrijf is definitief.
 5. In geval u uw deelname aan een cursus wenst te annuleren zijn de volgende voorwaarden van toepassing; langer dan vier weken van tevoren: Het cursusgeld wordt terugbetaald, verminderd met 50 EUR administratiekosten; Tussen de vier en twee weken voor aanvang van uw cursus: De volledige kosten van de cursus zijn verschuldigd tenzij uw plaats kan worden ‘doorverkocht’, in welk geval uw aansprakelijkheid beperkt blijft tot de administratiekosten. (Opmerking: of we uw plaats opnieuw kunnen verkopen, is mogelijk pas duidelijk op de aanvangsdatum van de cursus). Minder dan twee weken van tevoren: De volledige kosten van de cursus zijn verschuldigd. In geval u de datum van uw cursus moet wijzigen zullen wij onze uiterste best doen om de wijziging te verwerken. Als u een datumwijziging aanvraagt kunnen we dit alleen accepteren als we uw plaats kunnen ‘doorverkopen’, tenzij de vermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. In geval u niet deelneemt aan uw cursus bent u aansprakelijk voor de volledige kosten van uw cursus, ongeacht de reden van afwezigheid. Kosten die al gemaakt zijn zoals toe gezonden boeken/materialen betaalde examengelden, betaalde online examentrainers etc. worden niet vergoed en van het terug te betalen bedrag afgehaald.
 6. Alle praktische cursussen die we geven vereisen een bepaald niveau van fysieke activiteit en u dient er rekening mee te houden dat de golven en spetters die over het dek slaan een impact kunnen hebben op uw lichaam. Als u zich zorgen maakt over uw vermogen om deel te nemen aan de cursus vanwege gezondheids- of fitheidsredenen dient u uw arts te raadplegen en te overwegen of de cursus wel geschikt voor u is.
 7. Cursussen met eigen boot/ persoonlijke uitrusting. Cursussen worden op de volgende basis verstrekt:

       Het schip is door de eigenaar verzekerd tegen verlies, schade en wettelijke aansprakelijkheid jegens derden.

       De klant blijft de schipper en is te allen tijde wettelijk verantwoordelijk voor het veilig beheren van het vaartuig (ook wanneer hij les heeft) en zal het bedrijf niet verantwoordelijk houden voor verlies of schade.

       De klant verbindt zich ertoe goedkeuring te verkrijgen van zijn verzekeraar(s) in verband met deze overeenkomst.

       Waar havengelden worden geheven en/ of kosten voor kort verblijf enz. worden gemaakt, zijn deze voor rekening van de klant.

       De klant zorgt ervoor dat zijn boot zich in een passende mechanische staat bevindt die toestaat de cursus te laten plaatsvinden. Wanneer een cursus moet worden verlengd vanwege vertragingen als gevolg van problemen met het vaartuig, wordt extra tijd in rekening gebracht tegen onze standaardtarieven. Wanneer we een boot voor een cursus moeten leveren om een eigen boot van een klant te vervangen, dan berekenen we hiervoor onze standaard chartertarieven.

Een klant die ‘lessen wil op zijn eigen boot’, garandeert dat zijn vaartuig de apparatuur bezit zoals beschreven op de website van het bedrijf, en dat de boot zeewaardig is. De klant garandeert dat de eigen uitrusting die hij/zij wil gebruiken tijdens een cursus (bijvoorbeeld een reddingsvest) is onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, en dat deze voorafgaand aan het volgen van de cursus is gecontroleerd.

 1. De aan de klant uitgereikte uitrusting, zoals waterdichte jacks etc. vallen onder diens verantwoordelijkheid en dienen aan het einde van elke dag terug te worden gebracht. Schade aan enig item dat niet onder de normale slijtage valt kan ertoe leiden dat de klant aansprakelijk wordt gesteld voor betaling van het volledige bedrag van het item, of de betaling van een bepaalde vergoeding (bepaald door het bedrijf).
 2. Personen die het Internationale Certificaat van Bekwaamheid (International Certificate of Competence (ICC)) willen behalen, wordt geadviseerd om op de website van de RYA na te gaan of ze voldoen aan de RYA-regels en in aanmerking komen voor de afgifte van dit certificaat. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het afwijzen van iemand die een cursus heeft geboekt met het oog op het behalen van een ICC.
 3. Alleen personen van 18 jaar of ouder kunnen een cursus volgen.
 4. Voor alle cursussen geldt dat u aan de normen dient te voldoen die toekenning van het betreffende certificaat rechtvaardigen. Certificaten kunnen alleen worden toegekend aan diegene die aan de betreffende normen voldoen. Mocht u om enige reden meer tijd nodig hebben om aan de normen te voldoen, dan zullen we een ‘actieplan’ met u opstellen en u helpen het vereiste niveau te bereiken.
 5. U stemt ermee in dat alle foto’s en video’s die van u worden gemaakt tijdens de training door het bedrijf en de RYA gebruikt mogen worden als publiciteitsmateriaal/voor websites/sociale media. U stemt er ook mee in dat alle feedback die aan het bedrijf wordt gegeven op dezelfde plaatsen mag worden gebruikt.
 6. Klachtenprocedure: in het onwaarschijnlijke geval dat u zich zorgen maakt omtrent enig aspect van uw cursus, dient u uw zorgen in eerste instantie te melden bij de cursusleider(s). Als het probleem hiermee niet is opgelost, neem dan op een doordeweekse dag contact op met het kantoor om uw kwestie met een directeur te bespreken. Als dit de zaak evenmin oplost, neem dan contact op met Roel, het hoofd van het centrum (Center Principal). Als u vindt dat het probleem in dit stadium nog niet is opgelost neemt u contact op met RYA Training. Indien nodig kunnen uw gegevens, in het kader van een klacht, aan de RYA worden doorgegeven. Deze gegevens worden door de RYA alleen gebruikt in verband met de doeleinden van de klacht.
 7. De school is verzekerd; de klant dient echter wel een geldige ziektekostenverzekering te hebben in verband met persoonlijk letsel. We raden u ook aan om zelf een verzekering af te sluiten tegen annuleringen, beschadigingen, verlies van persoonlijke bezittingen of overlijden. De aansprakelijkheid van Safe Haven Training is beperkt tot de dekking van de verzekering die door haar wordt geboden.
 8. Het RYA Approved Training Center (geautoriseerde trainingscentrum), de RYA-instructeurs, de trainers & coaches van RYA, of zoals overeengekomen, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, schade of letsel geleden door personen en/of hun eigendom, voortkomend uit of opgelopen tijdens de activiteiten/trainingen en/of de coaching en/of de instructies en/of het geven van de cursus, tenzij dergelijk letselverlies of schade werd veroorzaakt door of voortvloeide uit nalatigheid of opzettelijk handelen.
 9. Contact met u opnemen: we zullen uw naam en adres ook opnemen in onze mailinglijst. Als u niet wilt dat wij contact met u opnemen kunt u dat hier aanvinken: ____. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derde bedrijven.
 10. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, in geval u een cursus boekt die binnen 14 dagen begint dient u de cursus voor aanvang te betalen.
 11. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Safe Haven Training is Nederlands recht van toepassing.